ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς όλους τους οφειλέτες του Δήμου

elliniki-dimokratia.png
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                 Χρυσούπολη 30/8/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                        Αριθ. πρωτ:  14417
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                      
Ταχ. Δ/νση     : Πρεμετής                                         
Τ.Κ.  64200     Χρυσούπολη                                                           
Τηλέφωνα     : 25913 50111-12                    
F A X            : 25910 25273                                   
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
 
            Με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4483/17 (ΦΕΚ 107/31.7.2017 τεύχος Α’) δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους:
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οι πάσης φύσεως οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και 30/9/2017 μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή της υπηρεσία του Δήμου. Επίσης μπορούν να υπαχθούν και όσοι είναι σε ρυθμίσεις προηγούμενων νόμων ή τους έχει δοθεί ρύθμιση ταμιακής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Ισχύουν δε αναλογικά τα εξής:
α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή εκατό τοις εκατό (100%) των προσαυξήσεων
β) Αν εξοφληθούν σε (2) δύο έως είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις με απαλλαγή ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων
γ) Αν εξοφληθούν σε (25) είκοσι πέντε έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων
δ) Αν εξοφληθούν σε (49) σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή εξήντα τοις εκατό (60%) των προσαυξήσεων
ε) Αν εξοφληθούν σε (73) εβδομήντα τρεις έως εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων
       Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί κάθε δόση να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
      Περισσότερες πληροφορίες στην υπηρεσία εσόδων του Δήμου και στα τηλ. 2591-350111-12 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                       
                                                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
                                                    
                                                            
                                                                                                ΛΕΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ