Ανακοίνωση Αντιδημάρχου Καθαριότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδουnestos-logo-color-medium-A4.JPG
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Ο Δήμος Νέστου καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ακίνητων περιουσιών  τους ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.
Ειδικότερα ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Νέστου καλεί όλους τους ιδιοκτήτες εκμεταλλευτές οικοπέδων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά σε αυτές να φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από χόρτα ή αλλά εύφλεκτα υλικά, τόσο εντός των οικοπέδων όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά τους. Συγκεκριμένα στην παρ.26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 αναφέρεται ότι:

   «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.»

            Βάσει των ανωτέρω παρακαλούμε τους δημότες μας, όπως ακολουθήσουν τα ανωτέρω προς συμμόρφωση στην ισχύουσα νομοθεσία.

Καθίσταται απαραίτητη όσο ποτέ η αρμονική συνεργασία όλων μας, Δήμου – Πολιτών.

 
                                                                    Χρυσούπολη, 6/6/2018
 
 
 
                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
ΚΑΪΝΤΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ