Ανάκληση της με αριθμό 2516/18-2-2019 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

         elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                          Χρυσούπολη, 22/2/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 2915                                                                                                                                                   Αριθμός απόφασης: 818
 
 
ΘΕΜΑ: Ανάκληση της με αριθμό 2516/18-2-2019 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2690/1999.
4.Το γεγονός ότι η με αριθμό 2516/18-2-2019 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου εσφαλμένα εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/94.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την ανάκληση της με αριθμό 2516/18-2-2019 ανακοίνωσης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. Για τις ίδιες θέσεις θα εκδοθεί νέα ανακοίνωση.
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        
 
 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ